Nimi: Juha Korhonen

Ammatti: Isännöitsijä ja autopalveluiden esimies

Koulutus: Johtamisen erikoisammattitutkinto, autoalan perustutkinto, aliupseerikurssi

Sivutoimisesti olen myös autoalan yrittäjä. Toimin lisäksi kuntonyrkkeilyvalmentajana ja liikuntaryhmien ohjaajana ja näihin koulutuksena on kuntonyrkkeilyohjaajien jatko- ja diplomikurssi, sekä juniorivalmennuksen koulutus

https://www.juha.korhonen.ehdolla.fi

VASTUULLISTA, AVOINTA JA TURVALLISTA PALVELUA

Kunnan asukkaat ovat hyvinvointialueen asiakkaita ja asiakkailla on oikeus saada oikea palvelu, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Palvelu on tuote, jota hyvinvointialue tuottaa, sosiaali- ja terveyspalvelu, pelastustoimi sekä näihin liittyvät palvelut ja verkostot.

Palvelun tulee olla turvallista sekä asiakkaalle, palveluntuottajalle, taloudelle, että ympäristölle.

Palvelu on tuotettava vastuullisesti, lähtien henkilöistä, jotka liittyvät koko palveluketjuun, jokaisen tulee olla vastuullinen. Palvelun tulee olla vastuullista kaikilla mittareilla mitattuna, laadullisesti, hinnallisesti, ympäristövaikutuksiltaan ja kattavuudeltaan.

Palvelun tuottamisen ja koko ketjun tulee olla läpinäkyvä ja avoin. Kaikkien toimien tulee kestää päivänvalo ja tarkastelu, sekä perusteiden olla todennettavissa ja dokumenttien käytettävissä riittävässä laajuudessa.

Palvelu tulee rakentaa toimivaksi kokonaisuudeksi:

– Perustan muodostaa yhdessä sovitut ja yhteisesti hyväksi tunnustetut säännöt ja periaatteet, joilla on riittävän laaja tuki asiakkailta, palvelutuottajilta, yhteisöltä sekä viranomaisilta.

– Tärkein toimi palvelussa on hankinta. Hankinta on perusta, jonka päälle palvelu muodostuu. Mikäli hankita tehdään heikkolaatuisesti laadultaan, hinnaltaan, kattavuudeltaan, kestävyydeltään, sopivuudeltaan tai muokattavuudeltaan, ei siitä voi rakentaa toimivaa palvelua, mitkään toimet jälkikäteen eivät pelasta väärin tehtyä perustaa. On kyse sitten tuotteesta, ostopalvelusta, alihankinnasta, omasta sisäisestä työstä tai kunkin henkilökohtaisesti antamasta työpanoksesta.

– Palvelun tarjoaminen saatavilla yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan, varmistaminen että palvelu tavoittaa kohderyhmänsä. Palvelu tuotetaan asiakasta varten ja käytettäväksi, palvelun tulee täyttää asiakkaan tarpeet.

– Seuranta ja reagointi palveluketjun joka vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää. Seuranta luo mahdollisuuden reagoida palvelupoikkeamiin ja tehdä korjausliikkeet nopeasti, mieluiten ennakoidusti seurannan antaman datan ja ennusteen perusteella. Mittareina voivat toimia esimerkiksi kuinka paljon palvelua käytetään, mitä palvelu maksaa kaikkine piilokuluineen, riittääkö palvelu kaikille tarvitsijoille, paljonko ja mitä palvelupoikkeamia on, asiakkaiden tyytyväisyys, palvelutuottajan tyytyväisyys, palveluketjun sisäinen tyytyväisyys, yhteisön tyytyväisyys. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

– Jatkuva vuoropuhelu, ei pelkästään verkoston sisällä ja ketjun eri vaiheissa, vaan myös asiakkaiden, palvelutuottajien ja yhteisön kesken. Matalan kynnyksen periaatteella keskustelun aloitus kunkin osapuolen välillä.

– Palvelun varmistaminen ketjun loppupäässä, onko palvelua käytetty ja ollut saatavilla kuten on luvattu, onko palvelua tuotettu kuten sovittu, onko kustannustaso kuten on ennustettu, onko koko ketju toiminut kuten on suunniteltu.

– Osaoptimoinnin ja yksittäisiin palasiin liiallisen keskittymisen välttäminen, ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, kun huomio siirretään liiaksi yhteen palaan, jää helposti ketjusta monta lenkkiä heikoiksi.

Oma vahva osaaminen on hankinnan ja vastuullisuuden puolella, tehdä kestäviä ratkaisuja ja luoda omalla työllä vahva ja kestävä perusta tuottaa palvelua sitä tarvitseville. Nykyisessä työssäni takana 11 vuotta vastuullista hankintaa tuloksellisesti suuressa organisaatiossa, yhteistyötä tehden ja kaikkien kannalta parhaan palvelun löytämistä, suuruudeltaan usean miljoonan euron luokkaa vuosittain. Tunnistaa eri asiakkaat ja heidän tarpeet, on sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Kaikki asiakkaita yhdistää yksi asia, heillä on jokin tarve, joka palvelun tulee täyttää ja palveluketjun tulee tuottaa tuo palvelu. Ulkoinen asiakas tarvitsee terveydenhoitoa, joten se tulee tuottaa. Sisäinen asiakas tarvitsee tiedon palvelun vastuullisuudesta ja ympäristövaikutuksista, se palvelu tulee tuottaa. Yhteisö asiakkaan roolissa tarvitsee ennusteen kustannusten kehityksestä ja vaikutuksista alueen asukkaiden verotukseen ja maksuihin, tuo palvelu tulee tuottaa ja antaa realistinen ennuste. Viranomaiset tarvitsevat lausunnon ja raportin palvelun vasteajasta ja kattavuudesta, sekä poikkeamista pelastustoimen osalta, tuo palvelu tulee tuottaa ja todenmukainen raportti muodostaa viipymättä.

Pitää tietää kuka on asiakas ja mikä on asiakkaan tarve ja tuottaa asiakkaan tarvitsema palvelu.

Hankinnalla ja sen ohjauksella pystytään tekemään suuri vaikutus alueellisesti. Tehdäänkö hankinta vastuullisesti omalta alueelta, silloin kun se on mahdollista, pitäen raha ja verotulot omalla alueellaan. Hankinta tulee tehdä kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla yhteistyössä, on muistettava että osapuolina on myös koko yhteisö ja ympäristö, hankinnalla on suora vaikutus yhteisöön, alueeseen ja ympäristöön, sekä näiden kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Erittäin vahvana ominaisuutenani koen ratkaisukeskeisyyden ja -kyvyn, sekä paineensietokyvyn. Rauhallisuus, täsmällisyys, kyky johtaa itseään ja muita, asiassa pysyminen ja järjellinen ajattelu säilyy kovimmassakin stressissä ja kiireessä, mikään ei ole tähän mennessä vielä vienyt hyvää toimintakykyä ja asioiden hyvää hoitamista, vaikka suuria esteitä on elämän varrella tullut eteen.

Nykyistä työtäni edelsi 5 vuoden ura Puolustusvoimissa, joista 4 vuotta sotilasvirassa ja tämä opetti täsmällisyyden, rehellisyyden, suoraselkäisyyden ja tasapuolisuuden tärkeyden entistä selkeämmin. On oltava avoin ja johdettava sekä omaa työtään ja itseään, sekä omaa vastuualuettaan läpinäkyvästi ja rehellisesti. Kaikkien päätösten ja toimien tulee perustua asiakkaan ja palvelun parhaaseen, löydettävä aina paras kompromissi kaikille osapuolille. On oltava tasapuolinen ja antaa kaikille mahdollisuus, ketään ei tule ylenkatsoa ja syrjintään on oltava nollatoleranssi. Puolustusvoimien parissa olen yhä, koska koen tärkeäksi antaa oman panokseni Suomen, suomalaisten, läheisten ja perheen puolustamiseksi.

Vanhempien yrittäjätausta, sekä oma yrittäjyys aikoinaan on tuonut tietämyksen yrittämisen mahdollisuuksista ja haasteista, kuten myös sen yrittäjälle antamasta vapaudesta ja merkityksestä yhteiskunnalle. Yrittäminen ja yrittäjyys on yksi yhteisön ja yhteiskunnan suurimpia voimavaroja, tuoden lisäarvoa kaikille ja tukien taloudellista kehitystä. Yrittäjyyttä tulee tukea, tulee saada yrittäjyydestä kannattavaa kaikille, sekä yrittäjälle, että asiakkaalle, kuin myös yhteisölle jossa yrittäjä toimii.

Ennaltaehkäisy ja hyvinvointi on yksi ihmisten kriittisimmistä haasteista tällä hetkellä. Panostamista hyvinvointiin kukin itse ja sitä kautta antaa mahdollisuus auttaa myös toisia ja olla voimavarana yhteisölle ja läheisilleen. Olen toiminut vuodesta 2016 lähtien kuntonyrkkeilyvalmentajana, sekä ohjannut hyvinvointiryhmiä ja näen mikä vaikutus fyysisellä hyvinvoinnilla on henkiseen hyvinvointiin ja tätä kautta valoon ja energiaan, jonka ihminen tuo ympärilleen ja läheisilleen. Ja kokenut omakohtaisesti ja nähnyt läheisten kautta kuinka sen puuttuminen syö kaikkien voimavaroja, ensimmäisenä ihmisen itsensä, sen jälkeen läheistensä ja lopulta koko yhteiskunnan. Ennaltaehkäisy ja investoiminen ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on yksi kiireellisimmistä toimista. Ihmisten hyvinvointi on huonontunut, koronan aikana kiihtyvällä tahdilla, ja ennaltaehkäisy on laajemmassa mittakaavassa epäonnistunut. Investoinnit hyvinvointiin maksaa itsensä takasin moninkertaisesti, on mittarina sitten ihmisten elämänlaatu, tyytyväisyys itseensä, taloudellinen tyytyväisyys tai yhteiskunnan hyvinvointi.

Itselleni on tärkeää olla avoin ja kehittää itseään, on se sitten opiskelua, itseensä tutustumista syvemmin, hyvinvointia, ammatillista kehittymistä tai vaikka läheisien kanssa ajan viettämistä. Itse opiskelen parhaillaan Jyväskylän AMK:ssa Energia- ja energiatekniikan insinööriksi, pääpainona uusiutuva energia, energiatehokkuus, taloudellisuus ja kehitys.

Pitää osata myös heittäytyä ja nauttia elämästä, ladata omia sisäisiä pattereita rentoutumalla ja tekemällä jotain mistä nauttii, on se sitten naamiaisjuhlat Princeksi pukeutuneena, oman kodin remontoimista, esiintyminen musiikkivideolla, vapaaehtoistyö eläinten parissa tai matkustelu ja eri maihin ja kulttuureihin tutustumista.

Näistä osista minut on rakennettu, Juha Korhonen, vuonna 1971 Helsingissä syntynyt tuleva insinööri. Tällä hetkellä toimii isännöitsijänä ja autopalveluiden esimiehenä vastaten suuren organisaation autokaluston ja niihin liittyvien palveluiden hankinnasta, kilpailutuksesta ja valinnasta yhteistyössä organisaation kanssa, sekä pääkonttorikiinteistöjen isännöinti. Sekä näihin kaikkiin osa-alueisiin liittyvä ympäristö- ja vastuullisuusraportointi, sekä ympäristö- ja energiatehokkuusasioiden kehittäminen. Sivutoimisesti olen autoalan yrittäjä jo vuodesta 2001 alkaen. Kaiken muun arjen keskellä toimin myös kuntonyrkkeilyvalmentajana ja liikuntaryhmien ohjaajana, näihin ”virallisena” koulutuksena kuntonyrkkeilyohjaajien jatko- ja diplomikurssi, sekä juniorivalmennuksen koulutus.Laajan ja vahvan työkokemuksen pohjalta löytyy mm Johtamisen erikoisammattitutkinto, autoalan perustutkinto, aliupseerikurssi, sekä lukuisia koulutuksia (ISO14001:2015, Logy Ry hankintatoimen koulutus, teknisiä kursseja).

Jatkuva kehitys elämän kaikilla osa-alueilla tulee olemaan osa minua elämän loppuun asti. Asuinpaikkana on Etelä-Mäntsälä, kaunis paikka peltojen keskellä, ihana paikka asua ja elää ❤️