Suunnitelmallisella yhteistyöllä edistetään kuntalaisten hyvinvointia

Valmisteilla oleva valtakunnallinen soteuudistus tulee korostamaan kuntien velvoitteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, ja siten vastuu tästä merkittävästä tehtävästä on ensisijaisesti kunnalla. Vaikka soteuudistus jäisi toteutumatta, kunnalla on siitä huolimatta keskeinen rooli asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavien asioiden kehittämisessä, joita ovat muun muassa kasvatus ja koulutus, asuminen ja kaavoitus, liikennejärjestelyt ja hyvinvointia tukeva rakentaminen. Esimerkiksi kuntoportaiden rakentaminen Mäntsälän kirkonkylälle ja Hirvihaaraan sekä jokivarren kunnostaminen olivat oivallisia tapoja edistää asukkaiden hyvinvointia.


Kunnan toimintatavat nousevat keskeisiksi hyvinvoinnin edistämisen tehtävän toteuttamisessa. Kuntalaisena minua kiinnostaa erityisesti se, miten kunnassa toimivien eri tahojen yhteistyöllä saataisiin aikaan yhteistä hyvää. Eri toimijat kunnassa luovat edellytyksiä ja perustaa hyvinvoinnin edistämisen toteutumiseen tuottamalla palveluja, rakentamalla infraa ja huolehtimalla ympäristöstä. Mielestäni kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla kunnan arkityössä koko ajan läsnä, sillä kunnalla itsellään on paras asiantuntemus omasta toiminnastaan. Kunnan palvelutoiminnan ja investointien suunnittelua kannattaisi toteuttaa tiiviisti yhdessä toimialojen kesken, ja yhteinen suunnittelu voisi ulottua myös kunnassa toimiviin eri tahoihin, kuten järjestöihin, pelastuslaitokseen, Keudaan ja sote -kuntayhtymään.


Voisi oikeastaan todeta, että kuntalaisten hyvinvointi on kaikkia kunnassa toimivia tahoja yhdistävä teema. Vaikuttava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ kunnassa edellyttää myös organisoitumista ja yhteistä valmistelua. Kuntaan on jo perustettu poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, jossa on kuntaorganisaation ja järjestöjen edustajia. Laaja-alaisemman yhteistyön vahvistamiseksi ehdotan, että työryhmässä olisi hyvä olla mukana myös seurakunnan, pelastuslaitoksen ja yritysten edustajia sekä asukaskehittäjiä. Mielestäni toimiva kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma tulisi valmistella yhdessä kuntalaisten kanssa. Kuntalaisina me olemme osaltamme asiantuntijoita siinä, mikä lisäisi meidän hyvinvointiamme ja terveyttämme. Kuten olen aiemmin jo todennut, niin pidän tärkeänä kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa itseä ja yhteisöä koskeviin päätöksiin ennen päätöksentekoa. Asukkaiden osallisuuden konkreettinen toteuttaminen itsessään on jo hyvinvoinnin edistämistä.


Kunnan rooli on johtaa valmistelua ja palvelujen yhteensovittamista sekä kytkeä tarvittavat muutokset talouden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Mielenkiinnolla odotan, millaisia tuloksia meillä on nähtävissä tulevaisuudessa kunnan palvelu- ja johtamisjärjestelmän uudistamisen myötä etenkin, kun muutoksen yhtenä perusteluna on yhteistyön kehittäminen ja hallintorajojen poistaminen. Eri tahojen suunnitelmallisella yhteistyöllä saisimme aikaiseksi vaikuttavia hyvinvointitekoja ja ennen kaikkea parantaisimme kuntalaisten hyvinvointikokemuksia.

Pirjo Vainio
TtM, eMBA
kuntavaaliehdokas
Kokoomus